Stanovy Sportovního klubu PPD Ostrava, z.s.

Úvodní ustanovení

Čl. 1 Název a sídlo

 1. Sportovní klub PPD Ostrava. z.s. (dále též jen „spolek“) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb.,
 2. Sídlem Sportovního klubu PPD Ostrava, z.s. je Ostrava.

Účel a předmět činnosti spolku

Čl. 2 Účel spolku

Sportovní klub PPD Ostrava, z.s. dobrovolně sdružuje občany provozující tělovýchovu, sport, turistiku organizační a osvětovou činnost. Účelem spolku je zabezpečení rozvoje sportovní, tělovýchovné a turistické činnosti a vytváření členům klubu podmínky pro jejich a sdružovat zájemce o sport, tělovýchovu a turistiku.

Čl. 3 Předmět činnosti

 1. Pro naplnění svého poslání dle čl. 2 spolek provozuje zejména tyto činnosti:
  1. zabezpečení rozvoje sportovní, tělovýchovné a turistické činnosti a vytváření členům klubu podmínky pro jejich činnost
  2. pořádání sportovních, tělovýchovných a turistických činnosti, soutěží, turnajů,zápasů a jiných sportovních a tělovýchovných akcí,
  3. organizace a vedení tréninku, přednášek a dalších vzdělávacích aktivit v oblasti sporu a tělovýchovy,
  4. osvětová a propagační činnost v oblasti sportu a tělovýchovy, kulturně společenský rozvoj všech členů, včetně mládeže.
 2. K podpoře svého poslání může spolek realizovat též doplňkovou vedlejší činnost. Zisk z této vedlejší činnosti slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a správy spolku. Nesmí být rozdělován zakladatelům či členům spolku.

Členství

Čl. 4 Členové spolku

 1. Členem spolku může být každá fyzická osoba, která souhlasí s těmito stanovami a je připravena podporovat spolek tak, aby mohl naplňovat své poslání. Členové starší 18 let se zaplaceným členským příspěvkem v plné výši mají na členské schůzi rozhodující hlas (dále jen „členové s hlasem rozhodujícím“).
 2. Členství ve spolku vzniká na základě přihlášky do spolku, o které rozhoduje Výkonný výbor. Svou přihláškou vyjadřuje zájemce o členství svou vůli být vázán stanovami spolku a jeho dalšími vnitřními předpisy.
 3. Členové s hlasem rozhodujícím mají právo :
  1. účastnit se jednání členské schůze s hlasem rozhodujícím a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  2. volit a odvolávat členy výkonného výboru a být do něj voleni,
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  4. podílet se na praktické činnosti spolku.
  5. volit a být voleni do orgánů spolku,
  6. účastnit se akcí pořádaných spolkem,
 4. Ostatní členové mají právo:
  1. účastnit se jednání členské schůze s hlasem poradním,
  2. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  3. podílet se na praktické činnosti spolku.
  4. účastnit se akcí pořádaných spolkem.
 5. Členové mají povinnost :
  1. chovat se čestně vůči spolku i ostatním členům a přispívat k naplňování poslání spolku
  2. dodržovat stanovy i vnitřní předpisy spolku a řídit se rozhodnutími spolkových orgánů
  3. řádně a včas platit členské příspěvky
  4. šetrně zacházet s majetkem spolku a chránit ho před poškozením
  5. nepoškozovat zájmy a dobré jméno spolku.
  6. sdělovat výkonnému výboru spolku změny údajů uvedených v seznamu členů, zejména adresu bydliště a přebírat si na sdělené adrese písemnosti spolku.
  7. plnit své závazky vůči spolku, které převzali spolu s volenou funkcí, smlouvou či jednostranným příslibem.
 6. Členství ve spolku zaniká :
  1. úmrtím člena
  2. dnem, kdy byl spolku doručen písemný projev vůle člena vystoupit ze spolku,
  3. dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí o vyloučení dle § 239 zák.č.89/2012 Sb.,
  4. pokud člen neuhradí členský příspěvek za první pololetí daného roku do 30. června a za druhé pololetí do 31. prosince daného roku, zaniká členství v klubu vyškrtnutím ze seznamu členů, a to k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém uvedená lhůta uplynula.
  5. Výkonný výbor může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže se člen dopustil závažného porušení stanov či nejméně třikrát porušil stanovy méně závažným způsobem. O vyloučení rozhoduje Výkonný výbor. Proti rozhodnutí výkonného výboru má člen právo odvolat se k členské schůzi, a to do 15 dnů od jeho vyhlášení, pokud mu byl přítomen, nebo do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení. Za doručení vyloučení se považuje i 10 den od uložení písemnosti na adrese sdělené spolku jeho členem.
 7. Spolek vede Seznam členů, do kterého se zapisuje jméno, příjmení, datum narození a datum vzniku členství, emailová adresa člena spolku, telefonní kontakt. Za správnou a úplnou evidenci odpovídá předseda výkonného výboru, který v seznamu členů provádí zápisy výmazy týkající se členství osob ve spolku. Seznam není veřejně přístupný.

Orgány

Čl. 5 Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou členská schůze a Výkonný výbor.
 2. Členy orgánů spolku mohou být výlučně členové spolku.
 3. Orgány spolku mohou jednat za přítomnosti nejméně poloviny svých členů. Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných členů. Jednání orgánů spolku je neveřejné. Hlasuje se zvednutím ruky (aklamací ).
  Orgány spolku mohou jednat a rozhodovat též per rollam- například telefonicky, korespondenčně, emailem apod. Podrobnosti stanoví příslušný orgán. V takovém případě je rozhodnutí přijato, hlasovala-li pro něj většina všech členů orgánu.
 4. Mandát člena orgánu spolku zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním nebo zánikem členství ve spolku.

Čl. 6 Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Může rozhodnout o všech věcech, které se týkají spolku. Členská schůze především :
  1. rozhoduje o změně stanov,
  2. volí členy Výkonného výboru a odvolává je,
  3. schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku za předcházející rok,
  4. schvaluje plán činnosti a návrh rozpočtu na příští období,
  5. schvaluje výši členských příspěvků,
  6. volí kapitány a jejich zástupce v mistrovských soutěžích družstev,
  7. rozhoduje o zániku spolku,
  8. rozhoduje o vstupu klubu do jiných právních subjektů, jakož i o ekonomické účasti a formách spolupráce s nimi, příp., o ukončení účasti v jiných právních subjektech.
  9. rozhoduje i o dalších záležitostech, nespadají-li do kompetence jiného orgánu a o všech otázkách, které si ke svému rozhodnutí vyhradí.
 2. Členská schůze se schází se nejméně jednou ročně. Předseda výkonného výboru, nebo kterýkoliv člen výkonného výboru, svolá členskou schůzi vždy, vyžadují-li to zájmy spolku, nebo svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň pětiny členů spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

Jednání členské schůze

 1. Pozvánku na členskou schůzi rozesílá předseda výkonného výboru všem členům spolku elektronickou poštou na emailové adresy sdělené členy spolku a vyvěšením na webové stránce spolku www.slavojporuba.cz. A to nejméně 7 dní před termínem konání členské schůze. Pozvánka obsahuje datum, čas a místo konání schůze a její program. Všichni přítomní jsou povinni zapsat se do Listiny přítomných.
 2. Záležitost, která nebyla uvedena v programu, je možné na schůzi projednávat pouze tehdy, pokud s tím souhlasí nejméně nadpoloviční většina přítomných plně svéprávných členů spolku s hlasem rozhodujícím.
 3. Členská schůze je usnášení schopná za účasti nejméně poloviny plně svéprávných členů spolku s hlasem rozhodujícím. Zjistí-li se při zahájení schůze, že není splněna tato podmínka, předsedající svolá náhradní zasedání členské schůze. Ta se koná nejdříve za 30 minut po skončení řádné členské schůze a je usnášení schopná, účastní-li se jí nejméně pět plně svéprávných členů spolku. Na náhradním zasedání členské schůze může členská schůze jednat jen o záležitostech, zařazených na pořad předchozího zasedání. Jednání členské schůze řídí do doby zvolení předsedajícího členské schůze předseda výkonného výboru, nebo kterýkoliv člen výkonného výboru. Členská schůze si zvolí svého předsedajícího a zapisovatele členské schůze, kteří podepisují zápis z jejího jednání.
 4. Pro přijetí rozhodnutí členské schůze je třeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů s hlasem rozhodujícím. Každý člen s hlasem rozhodujícím má jeden hlas. Pro rozhodnutí o změně stanov, zrušení spolku, naložení s likvidačním zůstatkem a o přeměně spolku je zapotřebí hlasů dvou třetin všech plně svéprávných členů spolku.
 5. Předseda výkonného výboru zajistí, aby byl z každého jednání členské schůze pořízen zápis, který bude zveřejněn nejpozději 14 dní po konání schůze v sídle spolku. Zápis podepisuje předsedající členské schůze a zapisovatel.

Čl. 7 Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku. Je tříčlenný a jeho členové jsou voleni členskou schůzí na patnáct let. Mandát člena výkonného výboru zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním nebo zánikem jeho členství ve spolku.
 2. Výkonný výbor zejména :
  1. řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi,
  2. hospodaří s majetkem spolku,
  3. svolává členskou schůzi,
  4. rozhoduje o přijetí člena,
  5. rozhoduje o vyloučení člena,
  6. plní usnesení členské schůze a odpovídá za jejich realizaci.,
  7. zajišťuje vedení účetnictví spolku.
 3. Jednání výkonného výboru řídí jeho předseda, který svolává jeho jednání dle potřeby, nejméně jednou za šest měsíců. Při své činnosti je výkonný výbor vázán rozhodnutími členské schůze a schváleným rozpočtem. Výkonný výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasu svých členů. Každý člen výkonného výboru má jeden hlas.
 4. Členové výkonného výboru si ze svého středu volí předsedu výkonného výboru. Spolek zastupuje předseda výkonného výboru samostatně, nebo dva členové výkonného výboru společně.

Hospodaření

Čl. 8. Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří podle rozpočtu schváleného členskou schůzí na příslušný kalendářní rok. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty a příjmy z vlastní sportovní činnosti. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. S výsledky hospodaření seznamuje výkonný výbor členy spolku na každé členské schůzi. Hospodaření klubu se řídí rozpočtem schváleným členskou schůzí.
 2. Všichni členové spolku jsou povinni chránit majetek spolku.
 3. Členové mohou se souhlasem výkonného výboru využívat majetek spolku i pro své osobní potřeby.

Zánik a přeměna spolku

Čl. 9. Dobrovolné zrušení spolku

Přeměna spolku

 1. Členská schůze může rozhodnout o dobrovolném zrušení spolku. K přijetí takového usnesení je třeba souhlasu dvou třetin všech plně svéprávných členů spolku.
 2. Likvidační zůstatek bude předán jinému spolku, který sleduje podobný cíl.
 3. Členská schůze může rozhodnout o přeměně (fúze, rozdělení, změna právní formy) spolku. K přijetí takového usnesení je třeba souhlasu dvou třetin všech plně svéprávných členů spolku.
 4. Při změně právní formy musí rozhodnutí členské schůze o přeměně též upravit právní poměry členů spolku.

Přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 10 Zrušovací ustanovení

 1. Záležitosti spolku těmito stanovami neupravené, se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména pak ust. § 214 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Tyto stanovy nahrazují stanovy přijaté dne 12. prosince 2000.

Čl. 11 Účinnost

Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 15.12.2015 a budou zveřejněny na internetových stránkách spolku.

V Ostravě dne 15.12.2015.

…………………………….

Ing. Jaromír Polach

předseda výkonného výboru

Sportovního klubu PPD Ostrava,z.s.